top of page

АХИСАН ТҮВШНИЙ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Хүмүүнлэгийн Сургууль

 

Магистрын хөтөлбөрүүд

  • Хэл шинжлэл

  • Боловсрол судлал

  • Нийгмийн ажил

Доктор /Ph.D/ хөтөлбөрүүд

  • Хэл шинжлэл

  • Боловсрол судлал

Хүмүүнлэгийн Сургуульд Элсэн Суралцах

Бизнесийн Сургууль

Магистрын хөтөлбөрүүд

  • Нягтлан бодох бүртгэл

  • Бизнесийн удирдлага

Доктор /Ph.D/ хөтөлбөрүүд

  • Нягтлан бодох бүртгэл

Бизнесийн Сургуульд Элсэн Суралцах

Хуулийн Сургууль

Магистрын хөтөлбөрүүд

  • Төрийн захиргааны менежмент

  • Эрх зүй

Доктор /Ph.D/ хөтөлбөрүүд

Хуулийн Сургуульд Элсэн Суралцах

bottom of page