top of page

БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Хүмүүнлэгийн Сургууль

Сургалтын хэлбэр: Өдөр /4 жил/

 • Багш, бага ангийн боловсрол

 • Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол

 • Багш, гадаад хэлний боловсрол

 • Багш, байгалийн ухааны боловсрол

 • Багш, монгол хэл-уран зохиолын боловсрол

 • Гадаад хэлний орчуулга

 • Сэтгүүл зүй

 • Нийгмийн ажил

 • Сэтгэл судлал

 • Олон улс, орон судлал

Сургалтын хэлбэр: Орой /2.5 жил/

 • Гадаад хэлний орчуулга

Сургалтын хэлбэр: Эчнээ/2.5-3.5 жил/

 • Багш, Сургуулийн өмнөх боловсрол

 • Нийгмийн ажил

Багш мэргэжилд ХӨРВӨХ хөтөлбөр

 • Багш, гадаад хэлний боловсрол

 • Багш, байгалийн ухааны боловсрол

 • Багш, монгол хэл-уран зохиолын боловсрол

 • Багш, бага ангийн боловсрол

 • Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол

Хүмүүнлэгийн Сургуульд Элсэн Суралцах

Бизнесийн Сургууль

Сургалтын хэлбэр: Өдөр /4 жил/

 • Нягтлан бодох бүртгэл

 • Бичиг хэрэг, оффисийн ажил 

 • Бизнесийн удирдлага

 • Банк

 • Санхүү

 • Эдийн засаг

 • Аялал жуулчлал 

 • Зочлох үйлчилгээ

 • Аялал жуулчлалын менежмент

 • Цахилгааны инженер

Сургалтын хэлбэр: Эчнээ/2.5-3.5 жил/

 • Нягтлан бодох бүртгэл

Бизнесийн Сургуульд Элсэн Суралцах

Хуулийн Сургууль

 

Сургалтын хэлбэр: Өдөр /4 жил/

 • Эрх зүй

 • Төрийн удирдлага

 • Сургалтын хэлбэр: Эчнээ/2.5-3.5 жил/

Хуулийн Сургуульд Элсэн Суралцах

bottom of page